Entidades publicas o privadas de carácter internacional